Privacy statement

Privacy Statement Goodijk Personeel  

Goodijk Personeel (hierna ook genoemd: “wij”) verwerken persoonsgegevens. Verwerken houdt in alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld verzamelen, maar ook gebruiken en opslaan.

In dit Privacy Statement informeren wij u hoe, waarom en welke persoonsgegevens wij verwerken. Ook geven wij hier mee aan dat wij de privacy van alle gebruikers van onze site respecteren en ervoor zorgdragen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de diensten van Goodijk Personeel.


Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

1. Voor wervingsdoeleinden
(a) Wat houdt dit doeleinde in?
Wanneer u een van onze recruitment consultants benadert, solliciteert op een vacature of u aanmeldt op de wervingswebsite van Goodijk Personeel, nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze wervingsdatabase. Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij u informeren over nieuwe vacatures of u uitnodigen voor activiteiten die verband houden met aanwerving.

(b) Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is uw “toestemming”. Door uw gegevens te verstrekken aan Goodijk Personeel stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het in onderdeel 1, onder a) beschreven doeleinde. U hebt het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

(c) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
Voor dit doeleinde verwerken wij uw contactgegevens, foto’s, informatie in het kader van de aanwerving (zoals uw cv, werkervaring, opleidingsgegevens, etc.) en correspondentie met Goodijk Personeel over sollicitaties (waaronder referenties).

(d) Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
Voor dit doeleinde worden uw persoonsgegevens zo lang bewaard als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor u te hebben, kunnen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Wij bewaren uw gegevens enkel als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

(e) Welke derden hebben toegang tot uw gegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of als u ons daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Daarbij kunt u denken aan potentiële opdrachtgevers en onze Payroll partner. Wij zullen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. Bovendien werken wij alleen met derden als zij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en geheimhouding garanderen. Soms zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, bijvoorbeeld aan de belastingdienst.

 

 1. Om een arbeidsovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst met u aan te gaan
  (a) Wat houdt dit doeleinde in?
  Wanneer wij u een dienstverband bij/via Goodijk Personeel aanbieden, verwerken wij samen met onze Payroll partner uw persoonsgegevens om een (arbeids)overeenkomst op te stellen en te verwerken. Samen gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het sluiten, uitvoeren en beëindigen van uw (arbeids)overeenkomst. Wij nemen uw persoonsgegevens tevens op in onze database.
  Als u een ZZP’er, Interimmanager of andere ondernemer bent die door ons kan worden uitgeleend, verwerken wij uw persoonsgegevens op dezelfde wijze om een overeenkomst met u aan te gaan.

  (b) Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
  Wij ontvangen van u alle persoonsgegevens die Goodijk Personeel en onze Payroll partner nodig hebben om uw (arbeids)overeenkomst uit te kunnen voeren en om Goodijk Personeel en onze Payroll partner in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in verband met uw (arbeids)overeenkomst.

  (c) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
  Voor dit doeleinde verwerken wij voor zover relevant uw contactgegevens, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, foto’s, burgerservicenummer (na indiensttreding), gegevens van uw identiteitsbewijs of paspoort, verklaring van uw arbeidssituatie, inschrijvingsnummer bij de KvK en btw-gegevens, informatie in het kader van de aanwerving (zoals werkervaring en opleidingsgegevens), gegevens over uw functie en positie, gegevens van uw werkvergunning, beschikbaarheid, arbeidsvoorwaarden, belastinggegevens, verzekeringsgegevens, betalingsgegevens en locatie en organisaties.

  (d) Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
  Voor dit doeleinde worden uw persoonsgegevens na beëindiging van uw (arbeids)overeenkomst bewaard:
  – zo lang Goodijk Personeel en onze Payroll partner wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren
  – indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de juridische belangen van Goodijk Personeel en onze payroll partner te beschermen.

Na het verstrijken van deze periode worden uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.

 

Welke rechten heeft u m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens?

(a) Recht op inzage van/ en rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.

Betrokkenen kunnen vragen welke persoonsgegevens van hen zijn vastgelegd en waarvoor Goodijk Personeel deze gebruikt. Rectificatie houdt in dat de betrokkene zijn persoonsgegevens kan laten verbeteren of aanvullen als deze onjuist of onvolledig zijn. Het recht op wissen houdt in dat de betrokkene van Goodijk Personeel kan verlangen dat zijn persoonsgegevens worden gewist als deze niet meer relevant zijn of onrechtmatig worden verwerkt.

 

(b) Recht op beperking.

De betrokkene kan de verwerking van zijn persoonsgegevens laten beperken als hij vindt dat deze gegevens onrechtmatig of onjuist worden verwerkt.

 

(c) Recht op gegevens overdraagbaarheid.

De persoonsgegevens van de betrokkene kunnen, indien de betrokkene dat wil, naar een derde partij gestuurd worden. Hiervoor kan contact met Goodijk Personeel worden opgenomen.

 

(d) Recht van bezwaar bij marketingdoeleinden

Indien de betrokkene bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn gegevens voor marketing doeleinden kan hij hiertegen bezwaar aantekenen waarna Goodijk Personeel die verwerking zo snel mogelijk zal beëindigen.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in uw persoonlijke map. De vertrouwelijkheid van deze gegevens is beveiligd op een passende manier die voldoet aan de eisen die de AVG hieraan stelt, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

 

Cookie Policy

Door recente wetswijzigingen zijn alle websites verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies op uw computer of mobiele apparaten. Deze Cookie Policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Cookie Policy grondig te lezen om kennis te nemen van de privacy & cookie regels die van toepassing zijn op de website.

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via de contactgegevens zoals vermeld onderaan het privacy statement.

 

(a)Gebruik van Cookies

Op de website maakt Goodijk Personeel gebruik van “cookies” om meer inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en helpt ons ook onze website te optimaliseren.

(b)Wat is een Cookie

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat we opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.
Zodra u onze website bezoekt zal u toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van de cookies.

 

(c) Welke Cookies gebruiken wij
Met Google Analytics cookies meten wij hoe u onze website bezoekt en hoe u daar terecht bent gekomen. We gebruiken deze data voor eigen inzicht en om de website continu te verbeteren. Google kan de informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Goodijk Personeel heeft hier geen invloed op.

 

(d) Bezwaar tegen cookies

Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, kunt u deze cookies uitzetten via de instellingen van uw internetbrowser.

 

(e) Aanvaarding

Door de website van Goodijk Personeel te bezoeken, aanvaardt u alle bepalingen van deze Cookie Policy en stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze Cookie Policy.

 

Andere Websites
Klikken op logo’s of links kan tot gevolg kan hebben dat u naar andere websites surft, waar mogelijk andere normen voor gegevensbescherming worden gehanteerd dan op de website van Goodijk Personeel.  Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites.

 

Wijzigingen

Goodijk Personeel behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Van fundamentele wijzingen zullen wij u door middel van een mededeling op onze website op de hoogte stellen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden. Controleert u deze pagina daarom regelmatig voor een update van ons privacy beleid.

 

Waar kunt u terecht met uw vraag of klacht?

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Goodijk Personeel

Oude Apeldoornseweg 41
7333 NR APELDOORN
Telefoon: 055 5339725
Mobiel: 06 55822570
E-mail: info@goodijk.nl

KVK nr: 08218615

 

Daarnaast kunt u hiervoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens: (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)